BSED

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hits: 8692

 

COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

Bachelor of Secondary Education

Vision, Mission and Objectives

English

VISION

The leading center for academic and technological excellence and prime catalyst for a progressive and sustainable Quirino Province and Southern Cagayan Valley

MISSION

Develop competent and morally upright professionals and generate appropriate knowledge and technologies to meet the needs of Quirino Province and Southern Cagayan Valley 

GOALS

 1. Development of competent teachers in basic education;
 2. Preparation of committed teachers supportive to national development goals; and
 3. Preservation and promotion of desirable values for a dignified teaching profession.

OBJECTIVES

The Bachelor of Secondary Education aims to:

 1. equip prospective high school teachers with the academic and cultural background for better understanding of their roles in the society;
 2. provide knowledge, skills and desirable attitudes necessary for efficient and effective teaching in the secondary schools;
 3. instill moral and social responsibility in the teaching profession;
 4. produce patriotic upright, productive, technology- driven and globally competitive high school teachers.

Filipino

BISYON

Ang nangungunang  sentro ng karunungan sa akademiko at teknolohiya, at pangunahing katalista sa pagpanatili at pagpapaunlad ng Probinsiya ng Quirino at sa Timog na bahagi ng Lambak ng Cagayan.

MISYON

Lumilinang sa propesyonal na may kakahan, kasanayan at may wastong asal, ugali at nakakagamit ng tamang mga teknolohiya upang makamit ang pangangailangan ng Probinsya ng Quirino at timog na bahagi ng Lambak ng Cagayan

MGA ADHIKAIN

 1. Pagpapaunlad sa mga mag-aaral upang maging magaling na guro sa elementarya at sekondarya;
 2. Paghahanda sa mga mag-aaral na maging guro sa hinaharap na handing ipagkaloob ang sarili sa pagsuporta sa pambansang adhikingg may kaugnayan sa kanluran;
 3. Pangangalaga at pagtaguyod sa mga nais na pagpapahalaga para sa marangal na propesyon ng pagtuturo.

MGA LAYUNIN

Ang Batsilyer ng Edukasyong Pansekondarya ay naglalayong:

 1. Maihanda ang mga magiging guro ng sekondarya sa larangan ng akademiko at pangkulturang kaalaman upang higit na maunawaan ang kanilang papel sa pamayanan;
 2. Mabigyan ng kaalama  kakayahan at mga kanais-nais nap ag-uugaling kinakailangan sa episyente at epektibong pagtuturo sa sekondarya;
 3. Maikintal ang moral at sosyal na responsibilidad sa propesyon ng pagtuturo;
 4. Makapagprodyus ng mga titser sa sekondarya na makabayan, makatarungan at kapaki-pakinabang, may kaalaman sa teknolohiya at kayang makipagsabayan sa buong mundo

 

Ilokano

SIRMATA

Kas sentro nga mangidaulo iti academia ken teknolohiya nga mangipangruna iti napartak a  panagbaliw ken mangtaginayon  iti panagdur-as ti Probinsiya ti Quirino ken Makin-abagatan a Tanap ti Cagayan

GAGEM

Mangpatanor kadagiti nasisirib ken pagulidanan a propesyonal ken mangipaay kadagiti miyannatop a pannakaammo ken teknolohiya a kasapulan ti probinsya ti   Quirino ken ti Abagatan a tanap ti Cagayan

DAGITI GANDAT

 1. Mangpadur-as kadagiti agad-adal tapno agbalinda a nalaing nga agisuro iti elementarya;
 2. Panangisagana kadagiti  agad-adal nga agbalin a mannursuro iti masakbayan nga sisasagana a mangited iti bukodna a bagi a mangsuporta iti gannuat  ti pagilian a mainaig iti panagdur-as;
 3. Panangaywan ken panangitandudo  kadagiti  nasayaat a kababalin para iti nadayaw a propesyon iti panagsuro.

DAGITI PANGGEP

Iti Batsilyer ti Edukasyon nga Pansekondarya ket aggangandat nga:

 1. Maisagana dagiti agbalin a mangisuro iti sekondarya iti aspeto a pang-akademya ken addaan pannakaammo iti kultura tapno maawatanda pay ti akemda iti komunidad;
 2. Maikkan iti pakaammo, kabailan ken nasayaat nga kababalin a kasapulan tapno agbalin nga awan palyana ken epektibo ti panangsursuro iti sekondarya;
 3. Maimula ti moral ken sosyal a pagrebbengan iti propesyon ti panagisuro;
 4. Makaparnuway kadagiti mangisursuro iti sekondarya a makaili ken nainkalintigan, addaan ammo iti teknolohiya ken kabailanda ti makisalisal iti entero a lubong.

Tuwali

 

HAY DATNGAN

QSU di umalibungbungan nadan munkakaphod an tudtudo ya mangipangulo hi kiphodan ya kitaguwan di probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

Muntunob hi nunkanumnoman ya nunkalalaing an de adal an mangidat ya mangituddu hinan nainteknolohikalan an adal ta mawadah nadan kahapulan di Probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

 1. Pangituddu nadah mun-itkul ta lumaing da an muntuddu na da u’ unga an elementarya ya high school;
 2. Panangisagana nada mit-tulu an naminhod an bumaddang  na kipkiphodan di boble;
 3. Pangipaptok ya pangitandudu nada munkakaphod an ah’ at nada manudtudu.

 


 beed

 

AGATON P. PATTALITAN JR., Ph.D.
Chairperson,
Bachelor of Secondary Education

Add comment


Security code
Refresh

QSU Calendar
QSU Tab

MANDATE 

                RA 10230 Section 2. General Mandate – The University shall primarily provide advanced education, higher technological, professional and vocational instruction and training in the fields of arts and sciences, education, agriculture, industrial technology and engineering, information technology, business management and accountancy, tourism and hospitality management, health services, criminology, non-traditional courses and other relevant fields of study. it shall also undertake research, extension services and production activities in support of the development of the Province of Quirino and provide progressive leadership in its areas of specialization.  READ MORE