BEED

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
Hits: 6591

 

  COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

Bachelor of Elementary Education

Vision, Mission and Objectives

English

VISION

The leading center for academic and technological excellence and prime catalyst for a progressive and sustainable Quirino Province and Southern Cagayan Valley

MISSION

Develop competent and morally upright professionals and generate appropriate knowledge and technologies to meet the needs of Quirino Province and Southern Cagayan Valley 

GOALS

 1. Development of competent teachers in basic education;
 2. Preparation of committed teachers supportive to national development goals; and
 3. Preservation and promotion of desirable values for a dignified teaching profession.

OBJECTIVES

 1. To train prospective elementary school teachers to be academically prepared  and demonstrate concern for the holistic development of the learners;
 2. To create a healthy and fair environment that responds to the aspirations of the community taking into account their  cultural diversity;
 3. to instill moral and social responsibility and take pride in the nobility of the teaching profession;
 4. To produce patriotic upright, productive, technology- driven and globally competitive elementary school teachers.

Filipino

BISYON

Ang nangungunang  sentro ng karunungan sa akademiko at teknolohiya, at pangunahing katalista sa pagpanatili at pagpapaunlad ng Probinsiya ng Quirino at sa Timog na bahagi ng Lambak ng Cagayan.

MISYON

Lumilinang sa propesyonal na may kakahan, kasanayan at may wastong asal, ugali at nakakagamit ng tamang mga teknolohiya upang makamit ang pangangailangan ng Probinsya ng Quirino at timog na bahagi ng Lambak ng Cagayan

MGA ADHIKAIN

 1. Pagpapaunlad sa mga mag-aaral upang maging magaling na guro sa elementarya at sekondarya;
 2. Paghahanda sa mga mag-aaral na maging guro sa hinaharap na handing ipagkaloob ang sarili sa pagsuporta sa pambansang adhikingg may kaugnayan sa kanluran;
 3. Pangangalaga at pagtaguyod sa mga nais na pagpapahalaga para sa marangal na propesyon ng pagtuturo.

MGA LAYUNIN

 1. Magsanay ng maaasahang guro sa elementarya na handa at magpakita ng pagmamalasakit para sa puspusang pag-unlad ng mga mag-aaral;
 2. Lumikha ng malusog at walang kinikilingang kapaligiran na tumutugon sa aspirasyon ng komunidad na isinasaalang-alang ang kanilang aktwal na pagkakaiba-iba;
 3. Maikintal ang moral at sosyal na responsibilidad sa propesyon ng pagtuturo;
 4. Makapagprodyus ng mga titser sa elementarya na makabayan, makatarungan, at kapaki-pakinabang, may kaalaman sa teknolohiya at kayang makipagsabayan sa buong mundo.

Ilokano

SIRMATA

Kas sentro nga mangidaulo iti academia ken teknolohiya nga mangipangruna iti napartak a  panagbaliw ken mangtaginayon  iti panagdur-as ti Probinsiya ti Quirino ken Makin-abagatan a Tanap ti Cagayan

GAGEM

Mangpatanor kadagiti nasisirib ken pagulidanan a propesyonal ken mangipaay kadagiti miyannatop a pannakaammo ken teknolohiya a kasapulan ti probinsya ti   Quirino ken ti Abagatan a tanap ti Cagayan

DAGITI GANDAT

 1. Mangpadur-as kadagiti agad-adal tapno agbalinda a nalaing nga agisuro iti elementarya;
 2. Panangisagana kadagiti  agad-adal nga agbalin a mannursuro iti masakbayan nga sisasagana a mangited iti bukodna a bagi a mangsuporta iti gannuat  ti pagilian a mainaig iti panagdur-as;
 3. Panangaywan ken panangitandudo  kadagiti  nasayaat a kababalin para iti nadayaw a propesyon iti panagsuro.

DAGITI PANGGEP

 1. Mangsanay iti mapangnamnamaan a mannursuro  iti elementaria ken mangipamatmat iti panangyalikaka  para it naan-anay a panagdur-as dagiti agad-adal;
 2. Mangparnuay iti nasalun-at ken nasaliwanwan a palikmot nga mitunos iti tarigagay dagiti umili ken raemenna ti panagduduma  nga awan maisalumina;
 3. Maipasagepsep ti moral ken social nga annongen  iti panagisuro a propesyon;
 4. Makapataud kadagiti mannursuro  iti elementaria  nga addaan panagayatna iti pagilian, hustisya , mapangnamnamaan, addaan sariritna iti teknolohia ken kabaelanna ti makigiddan iti sanglubungan.

Tuwali

 

HAY DATNGAN

QSU di umalibungbungan nadan munkakaphod an tudtudo ya mangipangulo hi kiphodan ya kitaguwan di probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

Muntunob hi nunkanumnoman ya nunkalalaing an de adal an mangidat ya mangituddu hinan nainteknolohikalan an adal ta mawadah nadan kahapulan di Probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

 1. Pangituddu nadah mun-itkul ta lumaing da an muntuddu na da u’ unga an elementarya ya high school;
 2. Panangisagana nada mit-tulu an naminhod an bumaddang  na kipkiphodan di boble;
 3. Pangipaptok ya pangitandudu nada munkakaphod an ah’ at nada manudtudu.

 


 beed

 

ROSALYN L. DELIZO, Ph.D.
Chairperson,
Bachelor of Elementary Education
Contact No: 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

QSU Calendar
QSU Tab

MANDATE 

                RA 10230 Section 2. General Mandate – The University shall primarily provide advanced education, higher technological, professional and vocational instruction and training in the fields of arts and sciences, education, agriculture, industrial technology and engineering, information technology, business management and accountancy, tourism and hospitality management, health services, criminology, non-traditional courses and other relevant fields of study. it shall also undertake research, extension services and production activities in support of the development of the Province of Quirino and provide progressive leadership in its areas of specialization.  READ MORE