COPS

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
Hits: 4426

 

COPS  COLLEGE OF PUBLIC SAFETY

Vision, Mission and Objectives

English

VISION

        The leading center for academic and technological excellence and prime catalyst for a progressive & sustainable Quirino Province and Southern Cagayan Valley

MISSION

     Develop competent and morally upright professionals and generate appropriate knowledge and technologies to meet the needs of Quirino Province and Southern Cagayan Valley 

GOALS

 1. Provision of quality education and relevant training in integrated and sequential courses of study in their respective areas of specialization; and
 2. Utilization of didactic instruction, discussion, demonstration, laboratory practice, simulation and individual learning in on-the-job training.

OBJECTIVES

 1. To provide basic instruction and guide experience for students and acquire knowledge and skills essential in criminology practice;
 2. To provide the students with a broad cultural background and understanding of constitutional guarantees and due process requirements of law in so far as the total administration of justice is concerned;
 3. To foster among students moral and legal responsibility, accountability and leadership to their community and country;
 4. To instill in the students the value of service to humanity; and
 5. To encourage them to venture into research and inquiry along the fields of criminology and criminal justice.

Filipino

BISYON

     Ang nangungunang sentro ng karunungan sa akademiko at teknolohiya, at pangunahing katalista sa pagpapanatili at pagpapaunlad sa lalawigan ng Quirino at katimugang bahagi ng Lambak ng Cagayan

MISYON

        Lumilinang sa propesyunal na may kakayahan, kasanayan at may wastong asal, ugali at nakagagamit ng tamang mga teknolohiya upang makamit ang pangangailangan ng Probinsya ng Quirino at Timog Lambak ng Cagayan

MGA ADHIKAIN

 1. Magkaloob ng kalidad na edukasyon at mga kaugnay na pagsasanay at mapa-sekwensyal na kurso ng pag-aaral sa kanilang mga natatanging pagdadalubhasa; at
 2. Paggamit ng didaktikong pagtuturo, talakayan, pagtatanghal, mga laboratoryong pagsasanay, simulasyon at mga indibidwal na pag-aaral sa mga aktuwal na trabaho.

MGA LAYUNIN

 1. Makapagbigay ng mga pangunahing karanasan sa pagtuturo at patnubay para sa mga mag-aaral at makakalap ng kaalaman sa kasanayang mahalaga sa kriminolohiya;
 2. Makapagbigay sa mga mag-aaral sa isang malawak na kaalaman sa kultura at pag-unawa sa mga garantiyang pinagkakaloob ng konstitusyon at iniaatas na proseso ng batas sa kabuuang pangangasiwa ng katarungan;
 3. Upang matulungan ang mga mag-aaral sa mapa-moral man o sa legal na pananagutan, at maging sa pamumuno sa kanilang komunidad at bansa;
 4. Para maipabatid sa mga mag-aaral ang halaga ng serbisyo sa sangkatauhan; at
 5. Himukin ang mga mag-aaral na magsagawa ng pananaliksik at pag-uusisa sa larangan ng kriminolohiya at hustisya.

Iloco

SIRMATA

     Kas sentro nga mangidaulo iti akademia ken teknolohia nga mangipangruna ti napartak a panagbaliw ken mangtaginayon iti panagdur-as ti Probinsya ti Quirino ken makin-abagatan a tanap ti Cagayan

GAGEM

     Mangpatanor kadagiti nasirib ken pagulidanan a propesyunal, ken mangipaay kadagiti maiyannatup a pannakaammo ken teknolohia a kasapulan ti Probinsya ti Quirino ken Makin-abagatan a Tanap ti Cagayan

DAGITI GANDAT

 1. Mangipaay ti dekalidad nga edukasion ken maiyannatup nga panakasanay iti nagkaykaysa ken agsasaganat nga kurso iti adalen iti bukod da tay-ak iti paglaingan; ken
 2. Mangusar kadagiti maiyannatup a pagannurutan, diskusyon, demonstrasion, gagangay iti laboryatoryo, panagtulad ken kabukbukudan nga pannakasanay iti aktuwal a trabaho.

DAGITI PANGGEP

 1. Mangipaay iti nasken a pagannurutan ken kapadasan a pagtuladan dagiti estudyante tapnu makagun-ud da iti pannaka-ammo ken paglaingan a kasapulan iti kriminolohiya;
 2. Mangipaay kadagiti estudyante iti nalawa a pannakaawat a iti kultura ken dagiti linteg a nailanad iti konstitusyon, umno a proseso nga kasapulan para iti naan-anay a pannakaipa-ay ti hustisia;
 3. Allukuyen dagiti estudyante nga maaddaan iti moral ken legal a responsibilidad ken pannangidadaulo iti komunidad ken iti ili;
 4. Ipaganetget kadagiti estudyante ti kinapateg ti panagsirbi kadagiti pada nga tao; ken
 5. Allukuyen ida nga agpuunan iti panagsukimat ken panagsirarak iti tay-ak ti kriminolohiya ken hustisia ti krimen.

Tuwali

HAY DATNGAN

       QSU di umalibungbungan nadan munkakaphod an tudtudo ya mangipangulo hi kiphodan ya kitaguwan di probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

       Muntunob hi nunkanumnoman ya nunkalalaing an de adal an mangidat ya mangituddu hinan nainteknolohikalan an adal ta mawadah nadan kahapulan di Probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

 1. Mangidat hi maphod an adal ya nipaddung an training ya nun-o-ohha an tudtuddu hinan kurso da ya hinan punlaingan di oha’t-oha; ya
 2. Mun-usar di didactic an tudtudo, punhapit ya pun-unud an pangi-aplay di ida inadal.

HAY-ATON

 1. Mangidat hinan ustu an pun-un-unudan ya kapadasan nadah estudyante ta makaadal da hinan kahapulan an tudtudon di criminology;
 2. Mangidat nadah estudyante hi ambil-loy an kanumnoman di kultura ya nadan pangat an mangidat di hustisya an maibasar hinadan uldin ya constitution;
 3. Itugun nadah estudyante nan kaphodan di moral ya legal an responsibilidad, pangituddo ya punbabaddang hinan nunhituwan ya nunbobleyan;
 4. Ituddo ya itanom nadah estudyante di kinakaphod di serbisyo hi udum an tatagu; ya
 5. Awison dida an munresearch ya ud-udman day adal da hi criminology ya criminal justice.


 

 

TESSIE  B.  NANGLIHAN
Chairperson,
College of Public Safety

1.     Ipaganetget kadagiti estudyante ti kinapateg ti panagsirbi kadagiti pada nga tao; ken

Add comment


Security code
Refresh

QSU Calendar
QSU Tab

MANDATE 

                RA 10230 Section 2. General Mandate – The University shall primarily provide advanced education, higher technological, professional and vocational instruction and training in the fields of arts and sciences, education, agriculture, industrial technology and engineering, information technology, business management and accountancy, tourism and hospitality management, health services, criminology, non-traditional courses and other relevant fields of study. it shall also undertake research, extension services and production activities in support of the development of the Province of Quirino and provide progressive leadership in its areas of specialization.  READ MORE