Annual Report 2020

BSIT

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
Hits: 6127

 

  COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING SCIENCES

Vision, Mission and Objectives

English

VISION

        The leading center for academic and technological excellence and prime catalyst for a progressive & sustainable Quirino Province and Southern Cagayan Valley

MISSION

     Develop competent and morally upright professionals and generate appropriate knowledge and technologies to meet the needs of Quirino Province and Southern Cagayan Valley 

GOALS

 1. To produce globally  competitive and innovative IT professionals;
 2. To provide reliable IT services to all the academic communities and other clients;
 3. To generate applicable and modern technologies suitable to the needs, demands and conditions of the service area.

OBJECTIVES

 1. To provide students with proper training and technical skills, grounded on appropriate concepts and principles imbued with desirable values;
 2. To continually improve the delivery of ICT instruction, online learning tools and other available services for faculty, students and other clients;
 3. To upgrade existing equipment and acquire modern ICT facilities;
 4. To promote extensive ICT use among the academic community and other clients;
 5. To generate applicable and modern technologies adaptable to the needs, demands and conditions of the University’s service area;
 6. To extend computer literacy trainings, to promote, to contribute and to be a part in the pole    vaulting strategies of the government.

Filipino

BISYON

     Ang nangungunang sentro ng karunungan sa akademiko at teknolohiya, at pangunahing katalista sa pagpapanatili at pagpapaunlad sa lalawigan ng Quirino at katimugang bahagi ng Lambak ng Cagayan

MISYON

        Lumilinang sa propesyunal na may kakayahan, kasanayan at may wastong asal, ugali at nakagagamit ng tamang mga teknolohiya upang makamit ang pangangailangan ng Probinsya ng Quirino at Timog Lambak ng Cagayan

MGA ADHIKAIN

 1. Paghubog ng mga propesyunal sa larangan ng IT na may kakayahang makipagsabayan sa makabagong  pandaigdigang kalakaran;
 2. Makapagbigay ng maaasahang serbisyo sa larangan ng I.T. sa lahat ng pang-akademikong komunidad at iba pang kliyente;
 3. Paggamit ng mga maaari at makabagong teknolohiya na angkop sa pangangailangan at naaayon sa hinihingi at kalagayan ng nasasakupan.

MGA LAYUNIN

 1. Maglaan sa mga mag-aaral nang maayos na pagsasanay at teknikal na mga kasanayan, ayon sa kaangkupan ng konsepto at prinsipyo na may wastong pagpapahalaga;
 2. Patuloy na pagbubutihin ang paghahatid ng instruksyon ng ICT (Information and Communicaton Technolgy), ng mga online na mga kagamitang pampagkatuto at iba pang serbisyong makukuha para sa mga guro, mag-aaral at ng iba pang kliyente;
 3. Mapataas ang kalidad ng mga kagamitan at makagamit ng makabagong kagamitang ICT;
 4. Itaguyod ang malawakang paggamit ng ICT pang-akademikong komunidad at iba pang kliyente;
 5. Makagamit ng makabago at angkop sa pangangailangan at naayon sa hinihingi at kalagayan ng nasasakupan ng Unibersidad;
 6. Maglaan ng karunungan pagsasanay sa kompyuter, magtataguyod, makapag-ambag at maging bahagi sa binuong pamamaraan ng gobyerno.

Iloco

SIRMATA

     Kas sentro nga mangidaulo iti akademia ken teknolohia nga mangipangruna ti napartak a panagbaliw ken mangtaginayon iti panagdur-as ti Probinsya ti Quirino ken makin-abagatan a tanap ti Cagayan

GAGEM

     Mangpatanor kadagiti nasirib ken pagulidanan a propesyunal, ken mangipaay kadagiti maiyannatup a pannakaammo ken teknolohia a kasapulan ti Probinsya ti Quirino ken Makin-abagatan a Tanap ti Cagayan

DAGITI GANDAT

 1. Panangmuli kadagiti nakapagturpos iti Information Technology tapno nakasaganada a makisalisal iti lubong iti kabaruwan a technolohia iti sangalubungan;
 2. Panangipaay kadagiti mapangnamnamaan a serbisio iti akademika a komunidad ken kadagiti  dadduma pay nga agkasapulan;
 3. Mangpataud kadagiti mausar ken modern a teknolohia nga maiyannatup iti   kasapulan ken kasasaad ti lugar.

DAGITI PANGGEP

 1. Mangipaay iti umno a panagsanay ken laing a teknikal a naipundasyon iti maitutop a konsepto ken prinsipio a nagameran iti napapateg a galad ken kababalin;
 2. Agtultuloy a panangpasaayat iti panangisuro ti Information and Communication Technology (ICT),kadagiti sidadaan a maaramat iti panagadal ken dadduma a serbisio a para kadagiti mangisursuro, agad-adal ken dadduma pay nga agkasapulan;
 3. Mangitan-ay iti kalidad dagiti agdama nga alikamen ken mangpaadda kadagiti moderno  a pasilidad iti ICT;
 4. Mangilungalong iti narway a pannakaaramat iti ICT kadagiti akademika a komunidad ken daduma pay nga agkasapulan;
 5. Mangparnuay iti maitutop  ken kabaruan a teknolohia a maiyanatup iti kasapulan ken kasasaad ti lugar a masakupan iti unibersidad; ken
 6. Mangipaay iti panagsanay iti kompiuter, mangilungalong, mangiburay ken agbalin a paset iti pannakaitag-ay dagiti stratehia ti gobyerno.

Tuwali

HAY DATNGAN

       QSU di umalibungbungan nadan munkakaphod an tudtudo ya mangipangulo hi kiphodan ya kitaguwan di probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

       Muntunob hi nunkanumnoman ya nunkalalaing an de adal an mangidat ya mangituddu hinan nainteknolohikalan an adal ta mawadah nadan kahapulan di Probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

 1. Mangipabuddal hi waday adal na an kaya nan makiapput hi ngadan di kabaruwan an teknolohiya hi kaboble-boble;
 2. Mangidat hi maphod an serbisyo hituwen “Impormasyon Teknolohiya” ituwen boble ya nan udom an tatago;
 3. Pangiusal hina an mabalin ya balbalu an teknolohiya an miannatup hinan kahapulan ya kasasaad hinan bimmoble.

HAY-ATON

 1. Aton nan indatnan ununudon an pangat hinan Unibersidad maphod ya mannakabalin an pangat ya pangat ya aton
 2. Mangpabuddo hi nalaing yanan makaphod an tudtudon indat di napintas na propesyonal
 3. Mangdat hi importante na laing ya mahaton manamak maphod an numnom nan nedan mangihamak
 4. Bumaddang an mangi usar ya mangidalan hituwen teknolohioya babaen hi pangiopangat ya padas an aton hi udom an boble
 5. Mangdat di udom an kalpohan kodhol ya mangipaptok ituwen maat an Institusyon
 6. Pun adalan anmum “computer” ya mangituddo ya makih-at ta waday inilan mon tuddo ituwen pun botosan hi gobyerno.


 

RHIZA GRACE A. RAMOS, MSIT

Chairperson,

Bachelor of Science in Information Technology

 

Add comment


Security code
Refresh

QSU Calendar
QSU Tab

MANDATE 

                RA 10230 Section 2. General Mandate – The University shall primarily provide advanced education, higher technological, professional and vocational instruction and training in the fields of arts and sciences, education, agriculture, industrial technology and engineering, information technology, business management and accountancy, tourism and hospitality management, health services, criminology, non-traditional courses and other relevant fields of study. it shall also undertake research, extension services and production activities in support of the development of the Province of Quirino and provide progressive leadership in its areas of specialization.  READ MORE