CAFE

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
Hits: 6404

 

  COLLEGE OF AGRICULTURE, FORESTRY AND ENGINEERING

Vision, Mission and Objectives

English

VISION

     The leading center for academic and technological excellence and prime catalyst for a progressive and sustainable Quirino Province and Southern Cagayan Valley.

MISSION

     Developing competent and morally upright professionals and generate appropriate knowledge and technologies to meet the needs of Quirino Province and Southern Cagayan Valley.

GOALS

 1. Provision of quality education and training in agriculture and allied fields;
 2. Generation of technology through quality student researches.

OBJECTIVES

 1. To produce skilled agriculturists, agricultural technicians, researchers and entrepreneurs who will help alleviate poverty.
 2. To develop morally upright, competent graduates with excellent skills in agricultural enterprise management.
 3. To generate economical and efficient agricultural technologies through quality, environment-friendly and responsive student researches.

Filipino

BISYON

     Ang nangungunang sentro ng karunungan sa akademiko at teknolohiya, at pangunahing katalista sa pagpapanatili at pagpapaunlad sa lalawigan ng Quirino at katimugang bahagi ng Lambak ng Cagayan

MISYON

        Lumilinang sa propesyunal na may kakayahan, kasanayan at may wastong asal, ugali at nakagagamit ng tamang mga teknolohiya upang makamit ang pangangailangan ng Probinsya ng Quirino at Timog Lambak ng Cagayan

MGA ADHIKAIN

 1. Makapagbigay ng dekalidad na edukasyon at pagsasanay sa agrikultura at kaugnay na larangan.
 2. Makalikha ng mga teknolohiya sa pamamagitan ng mga dekalidad na pananaliksik ng mga estudyante.

MGA LAYUNIN

 1. Makahubog ng mga dalubhasang agrikulturista, teknikong pang-agrikultura, mananaliksik at mangangalakal na nakatutulong upang mapagaan ang buhay mula sa kahirapan.
 2. Makalinang ng nakapag-tapos ng may mahusay na kakayahan, kasanayan sa pamamahala at wastong asal na may layon sa agrikultura.
 3. Makalikha ng mahusay na teknolohiyang pang-agrikultura sa pamamagitan ng mga dekalidad, may katugunan at kabutihan sa kapaligiran na mga pananaliksik ng mga estudyante.

Iloco

SIRMATA

     Kas sentro nga mangidaulo iti akademia ken teknolohia nga mangipangruna ti napartak a panagbaliw ken mangtaginayon iti panagdur-as ti Probinsya ti Quirino ken makin-abagatan a tanap ti Cagayan

GAGEM

     Mangpatanor kadagiti nasirib ken pagulidanan a propesyunal, ken mangipaay kadagiti maiyannatup a pannakaammo ken teknolohia a kasapulan ti Probinsya ti Quirino ken Makin-abagatan a Tanap ti Cagayan

DAGITI GANDAT

 1. Mangited ti dikalidad nga pinagadal ken pinang-sanay iti agrikultura ken mangan-nangay nga banag.
 2. Pinangaramid iti teknolohiya nga aggapo iti dikalidad nga pinangsukisok iti estudiante.

DAGITI PANGGEP

 1. Makaaramid iti natalinaek nga agrikulturista, teknisyan, mangsusukisok ken negosyante nga mangtulong nga mangkissay ti kinakurapay.
 2. Mangparang-ay iti nanakem nga nakaturpos nga addaan ti abilidad ke kabaelan na iti bidding iti agrikultura.
 3. Makaaramid iti natipid ken makabael nga teknolohiya iti agrikultura nga aggapu iti dikalidad, adda panggep nga kasayaatan iti aglawlaw nga pinangsukisok iti estudiante.

Tuwali

HAY DATNGAN

       QSU di umalibungbungan nadan munkakaphod an tudtudo ya mangipangulo hi kiphodan ya kitaguwan di probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

HAY-ATON

       Muntunob hi nunkanumnoman ya nunkalalaing an de adal an mangidat ya mangituddu hinan nainteknolohikalan an adal ta mawadah nadan kahapulan di Probinsya an Quirino ya Southern Cagayan Valley

 

 


 

 

 
Chairperson,
College of Information Technology and Computing Sciences
 

 

Add comment


Security code
Refresh

QSU Calendar
QSU Tab

MANDATE 

                RA 10230 Section 2. General Mandate – The University shall primarily provide advanced education, higher technological, professional and vocational instruction and training in the fields of arts and sciences, education, agriculture, industrial technology and engineering, information technology, business management and accountancy, tourism and hospitality management, health services, criminology, non-traditional courses and other relevant fields of study. it shall also undertake research, extension services and production activities in support of the development of the Province of Quirino and provide progressive leadership in its areas of specialization.  READ MORE